flash

Partnerji

Partnerji:

1. CENTER ZA UVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJ

Centar za primjenu novih tehnologija

Ilica 130

HR-10000 Zagreb, Hrvaška

Tel. +385 1 3734 4129

e-pošta: nafis.defterdarovic@zg.t-com.hr

 

Dejavnosti centra:

 • Izobraževanje s področja prenosa znanj, novih tehnologij in tehnologij varstva okolja.
 • Organiziranje strokovnih in znanstvenih simpozijev.
 • Uvajanje sistemov celovitega obvladovanja kakovosti in EMAS.
 • Svetovanje pri uvajanju sistemov gospodarjenja z odpadki.
 • Idejno projektiranje in izdelovanje zasnov proizvodnih sistemov.
 • Tehni?na in ekonomska vrednostenja investicij.
 • Svetovanje in/ali priprava razpisov.
 • Vodenje aplikativnih in demonstracijskih projektov s podro?ja preventivnega varstva okolja in industrijske energetike.
 • Sodelovanje pri aplikativnih in demonstracijskih projektih z doma?imi in tujimi partnerji.
 • Modeliranje procesov in naprav, analiza in na?rtovanje rekonstrukcij procesov.


2. IZER

Slovenska cesta 30

2277 Središče ob Dravi

e-pošta: izer@siol.net

Direktor: Tone Prosnik

Ekoremediacija (ERM) vključujejo sisteme in procese, ki potekajo v naravnih ali umetnih ekosistemih ter š?itijo ali obnavljajo okolje npr. v integriranem upravljanju z vodami (?iš?enje odpadne vode v umetnih močvirjih, preprečevanje netočkovnega onesnaževanja, vzpostavljanje pokrajine v prvotno stanje z možnostjo povečanja samočistilne sposobnosti, preprečevanje erozije ipd.). V vsak projekt vključujemo in/ali dograjujemo znane najboljše razpoložljive tehnike (BAT) oz. nove, inovativne rešitve.

ERM:

 • Z nizkimi stroški omogoča visoko stopnjo zaščite vodnih virov, potokov, rek, jezer, podtalnice, pokrajine kot celote vključno z ekosistemi.
 • Preprečuje in/ali zmanjšuje posledice človeškega vpliva na okolje.
 • Povečuje sposobnosti samozaš?ite okolja pred nenadnimi ali sezonskimi vplivi (npr. neurja, suše ipd.).
 • Ščiti in/ali omogoča ponovno vzpostavitev naravnih habitatov in s tem povečuje biotsko pestrost.

Dodatne informacije: