flash

Okoljevarstveni management / Opis

Zaradi hitrih sprememb na področju varstva okolja, ki jih bodisi narekuje država z vedno ostrejšo zakonodajo, javno mnenje z zahtevami po čistejšem okolju in nižanjem obremenjevanja okolja z odpadki in emisijami ter trg z zahtevami po čistejši proizvodnji, nižanjem obremenjevanja okolja v celotnem življenjskem ciklusu proizvoda vključno z nižjimi cenami so podjetja v položaju, ko je potrebno nenehno spremljati zakonodajne zahteve in zahteve na trgu.

Večja podjetja imajo zaposlenega ti. pooblaščenca za okolje, ki je zadolžen za izpolnjevanje zahtev okolje varstvene inšpekcije in običajno skrbi tudi za sistem ravnanja z okoljem (EMAS, ISO 14001). V malih in srednjih podjetjih so te naloge razdeljene med večzaposlenih oz. je za okolje varstvo nekdo poleg svojih rednih nalog, dodatno zadolžen.

Zakon o varstvu okolja (Ur.l. 39/06 - UPB1) že priporoča podjetjem, ki so po zakonu dolžni pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (IPPC, HOS, HHOS), da lahko za te zadeve pooblastijo zunanjo institucijo oz. strokovnjaka. Takšen strokovnjak dobro pozna zahteve zakonodaje, vsakodnevno komunicira z okoljsko inšpekcijo ter Agencijo RS za varstvo okolja in lahko pravočasno opozori podjetje na okoljske zahteve, ki bodo aktualne v prihodnosti, svetuje pa tudi lahko pri zmanjševanju nastajanja odpadkov, rabe energije ter pri pridobivanju financ za okoljske naložbe.