flash

Energetsko knjigovodstvo

Energetsko knjigovodstvo

Energijsko knjigovodstvo je orodje za učinkovito rabo energije v objektih in industriji ter pomeni redno spremljanje, avtomatsko in/ali ročno odčitavanje in zapisovanje rabe energije, energentov, vode ter njihovih stroškov. S tem orodjem primerjamo in ugotovimo kateri, kje in kdaj so ti stroški najvišji. Primerjamo specifične stroške kot so npr. stroške ogrevanja na zaposlenega ali na m2 ogrevalne ploščine ali primerjamo specifične stroške na enoto proizvoda. Energetski knjigovodja mora poskrbeti tudi za osveščanje zaposlenih o racionalni rabi energije (o energetski integraciji procesov, optimiranju procesov, rekuperacijah odpadne toplote, pravilnem prezračevanju, o potrebnem ugašanju luči, o ugašanju računalnikov, fotokopirnih strojev in drugih aparatov, da niso niti v stanju pripravljenosti ipd.). Za kvalitetno vodenje energetskega knjigovodstva morajo energetski knjigovodje poznati kako in s čim meriti rabo energijo ter s katerimi sredstvi je zagotovljena oskrba z energijo ter imeti na voljo ustrezno programsko opremo.

V objektih je npr. potrebno spremljati in beležiti mesečne podatke o porabljeni vodi in energentih ter njihovih stroških; poprečni mesečni zunanji temperaturi, ter o notranjih temperaturah v prostoru; ogrevanih ploščinah po etažah ter ločeno za nizko temperaturno (talno, stensko) ter radiatorsko, toplozračno ter sevalno ogrevanje; vseh meritvah, bodisi zahtevanih z zakonom ali lastnih, npr. sestave, temperature dimnih plinov, nastavitvah razmernika zraka, izkoristkih kotlov, pretokih vode; rednih pregledih naprav, okvarah, opravljenih preventivnih in kurativnih vzdrževalnih delih ter stroških ipd.

Ko imamo te podatke, potem lahko računamo mesečne in letne kazalnike obratovanja stavb in naprav, npr.: energijsko število v kWh/m2 ogrevalne ploščine in prostornine; porabo energenta na poprečno zunanjo temperaturo v mesecu; porabo energije na enoto proizvoda; porabo električne energije na ploščino objekta (kWh/m2); specifične stroške po posameznih energentih in pomožnih snoveh ipd. in izvajamo kurativne ter preventivne ukrepe za doseganje energijskih prihrankov.