flash

LIFE – ENVIRONMENT PROJEKT

EMAS ZA LOKALNE SKUPNOSTI

Lokalne skupnosti s svojimi pristojnostmi povečujejo svoj vpliv na okolje. Sem vsekakor spadajo ravnanje z odpadki, distribucija energentov in daljinske toplote, distribucija pitne, zbiranje in čiščenje odpadne vode, ekoremediacije ipd. Lokalne skupnosti (občine) vzpostavljajo, izvajajo in vzdržujejo ekonomsko, socialno in okoljskoinfrastrukturo, planirajo, izvajajo lokalno energetsko in okoljsko politiko s čemer skušajo vzdrževati smer sonaravnega razvoja.

Lokalne skupnosti izvajajo vrsto aktivnosti, ki imajo neposreden vpliv na okolje, kot npr. vzdržujejo šole in vrtce (ki npr. vplivajo na okolje z rabo energije in proizvodnjo odpadkov), njihova podjetja se ukvarajo z daljinskim ogrevanjem, transportom, zbiranjem in čiščenjemodpadkov ter odpadne vode ipd. Če vrednotimo skupne okoljske vplive, ima lahko v določenih okoljih lokalna skupnost s svojimi dejavnostmi večji vpliv na okolje kot lokalni obrtniki in industrija skupaj in torej obstaja velik potencial izboljšanja okoljske (in energetske) učinkovitosti. Po drugi strani ima lokalna administracija velik vpliv tudi na odločanje o okoljskih zadevah na celotnem področju skupnosti. Sem v vsakem primeru spadajo izdelava prostorskih planov, odločitve o načinih ogrevanja, planiranje razvoja in gospodarske infrastrukture, naložbe v energetiko, javne zgradbe in zavode kot so šole, vrtci, gasilski in drugi domovi, župnišča in cerkve, prostori za rekreacijo, zagotavljanje turističnih kapacitet ipd.

Skozi procese načrtovanja, odločanja in izvajanja politike in razvoja v lokalni skupnosti administracija ne planira še manj pa načrtuje vplive na okolje. Običajno izvedejo vplive na okolje v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, kar je obvezno po zakonu. Zato EU podpira inovativni pristop, to je uvajanje in certificiranje sistema ravnanja in presojanja sistema z okoljem (EMAS) za kar je izdala tudi ustrezni standard, ki je namenjen uvajanju in implementaciji takšnega sistema v lokalne skupnosti oz. občine.

Na tem portalu imate na voljo dokumente, priročnike in navodila za uvajanje SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM po evropskem standardu EMAS II. Za nadaljne informacije ali navodila pa se lahko obrnete na naše podjetje. Več informacij pa najdete tudi na spletni strani www.EMAS4NewStates.lv.